PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II

 

 

 

 

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020"

 

Numer projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17

Całkowita wartość projektu dla IWC PAN: 14 362 277,86 zł

Kwota dofinansowania dla IWC PAN: 10 370 656,27 zł

 

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych  i Technologii (Konsorcjum CePT II).

W skład konsorcjum wchodzą:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
  • Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC PAN) z siedzibą w Warszawie,  ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa,
  • Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie potencjału świadczenia usług i badań z zakresu zaawansowanych technologii przez członków konsorcjum CePT oraz wsparcie badań aplikacyjnych prowadzonych we współpracy z przedsiębiorstwami.
Cel główny projektu jest zgodny z celem działania 1.1. Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych - Typ projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych RPO WM, którym jest prowadzenie prac badawczych, odpowiadających potrzebom gospodarki, mających zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.

Cele szczegółowe:

  • Wzmocnienie infrastruktury badawczej służącej świadczeniu usług sektorowi przedsiębiorstw.
  • Wzmocnienie możliwości prowadzenia prac badawczych odpowiadających potrzebom gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionu.
  • Wzrost przychodów konsorcjantów z usług świadczonych przedsiębiorcom.
  • Podjęcie współpracy i realizacja wspólnych projektów przez uczelnie, jednostki naukowe i przedsiębiorców, w tym z sektora MŚP.
  • Doprowadzenie ważnych rozwiązań technologicznych do VIII poziomu gotowości technologicznej.
  • Wzmocnienie współpracy z przemysłem w zakresie transferu innowacyjnych technologii z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury badawczej Centrum oraz profesjonalnej kadry naukowo-badawczej konsorcjantów.
  • Podniesienie przez działania pośrednie kwalifikacji kadry przedsiębiorstw i jej przygotowanie do „absorpcji” innowacyjnych technologii, co w konsekwencji zwiększy ich konkurencyjność na rynku wspomaganej specjalistycznymi szkoleniami i warsztatami.

 

W przypadku Instytutu Wysokich Ciśnień PAN powiększona infrastruktura laboratoryjna zostanie wykorzystana dla opracowania unikalnych nano- bio-materiałów dla stymulacji regeneracji tkanek. Zostaną wykonane prototypowe linie produkcyjne wykorzystujących nanotechnologie implantów medycznych dla regeneracji tkanek. W tym celu zostanie wykorzystana ultradźwiękowa technologia nanoszenia specjalnych kompozycji nanocząstek na tkaniny.

 

Strona internetowa projektu CePT II: https://cept.wum.edu.pl/projekt-cept/?action=about

 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu z ramienia Instytutu Wysokich Ciśnień:

Kierownik Laboratorium Nanostruktur prof. dr hab. Witold Łojkowski

Dane kontaktowe: tel. 22 876 0429, formularz kontaktowy